Ta strona używa cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

close

Wypożyczalnia Cennik i Regulamin

Planujesz zakup gry, ale nie jesteś pewien czy to dobry wybór?

Wypożycz grę i sprawdź czy trafia w Twoje gusta.

W swojej bazie mamy około 300 tytułów najbardziej popularnych oraz cenionych gier planszowych i karcianych, które możesz wypożyczyć na dowolny okres. 

Gry wypożyczyć możesz na 2 sposoby:

  • Opłacając Abonament*

Cennik Abonamentu

30 dni

60 dni

90 dni

cena 

30 zł

55 zł

80 zł

kaucja

150 zł

150 zł

150 zł

*Szczegóły i zasady wypożyczania określa Regulamin Wypożyczalni  •  Jednorazowo, na 3 dni, zgodnie z cennikiem wypożyczalni**

CENNIK WYPOŻYCZALNI - LISTA GIER link->

**Szczegóły i zasady wypożyczania określa Regulamin Wypożyczalni

Wypożyczalnia znajduje się pod tym sam adresem, jak nasz sklep:

Xjoy.pl

ul. Światowida 58 lok U7

03-144 Warszawa

Jesteśmy do waszej dyspozycji w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.
Chętnie służymy pomocą przy wyborze gry zarówno do wypożyczenia jak i w przypadku kupna.

Zapraszamy :)

Regulamin Wypożyczalni Xjoy.pl

§ 1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych prowadzonej przez MacSoft Marcin Chełchowski ul Odkryta 53C/80, 03 - 140 Warszawa, NIP: 959-117-78-92, REGON: 290948926. pod adresem ul. Światowida 58 lok U7, 03-134 Warszawa, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającym.

§ 2. Do Wypożyczalni może zapisać się każda osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.


§ 3.Wypożyczenie Gry w ramach Abonamentu

3.1 W ramach opłaconego abonamentu wypożyczyć można dowolną grę.

3.2. Jednorazowo, w danym czasie, można przechowywać jedną grę.

3.3. W ramach czasu trwania opłaconego abonamentu można wypożyczać dowolną ilość gier, przy czym zawsze należy zwrócić poprzednią.

3.2. Brak określonego limitu na czas przechowywania gry, jednakże czas powinien być zadeklarowany podczas wypożyczenia i nie może przekroczyć czasu trwania abonamentu

3.3. Jeśli gra przetrzymywana jest poza opłacony abonament, automatycznie przedłużony zostanie abonament na kolejne 30 dni, opłata za abonament potrącona zostanie z kaucji.


§ 4. Wypożyczenie Gry wg Cennika Wypożyczalni

4.1. Podstawowy i minimalny okres wypożyczenia wynosi 3 dni.

4.2. Wypożyczający chcący przedłużyć okres wypożyczenia powyżej 3 dni musi powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię. Opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia o jeden dzień jest zgodna z Cennikiem Wypożyczalni. Cena za wypożyczenie dłuższe niż 7 dni jest uzgadniana indywidualnie.

4.3. Opłata za wypożyczenie gry na na czas określony w pkt. 5 regulaminu zgodna jest z Cennikiem Wypożyczalni .

§ 5. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

§ 6. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni może wydać potwierdzenie przyjęcia zwrotu z podaniem jego daty.

§ 7. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

§ 8. Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w wypadku działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od stron, któremu nie można było zapobiec lub gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Wypożyczalni.

§ 9. W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny detalicznej nowej gry, wskazanej w Cennikiem Wypożyczalni (nie obowiązują wówczas żadne ceny promocyjne). Opłata ta może zostać uiszczona samoistnie lub zostać potrącona z kaucji (patrz: punkty 12-14). Z chwilą uiszczenia opłaty własność uszkodzonej lub zdekompletowanej gry przechodzi na Wypożyczającego.

§ 10. W wypadku gdy uszkodzenie i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa i uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy, nie więcej niż do wysokości ceny brutto za wypożyczoną grę. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnie.

§ 11. Wypożyczający ma prawo według własnego wyboru do uiszczenia opłaty wskazanej w pkt. 9 lub do uiszczenia kosztów naprawy gry wskazanych w pkt. 10 regulaminu.

§ 12. Kaucja za każdą grę pobierana jest z góry i wymagana przy każdym wypożyczeniu gry. Kaucję oraz płatność za wypożyczenie Wypożyczalnia przyjmuje tylko w formie gotówkowej.

§ 13. Kaucja jest wnoszona zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni lub Cennikiem Abonamentu

§ 14. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu po zwróceniu gry, pomniejszona o opłatę za cały okres wypożyczenia.