Ta strona używa cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

close

Kategorie

Nowe produkty

Producenci

Sklep poleca gry

Regulamin Wypożyczalni Xjoy.pl

przy ul. Książkowa 9B lok 4, 03-134 Warszawa

§ 1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych prowadzonej przez MacSoft Marcin Chełchowski ul Odkryta 53C/80, 03 - 140 Warszawa, NIP: 959-117-78-92, REGON:  290948926. pod adresem ul. Książkowa 9B lok 4 Warszawa, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającym.

  

§ 2. Do Wypożyczalni może zapisać się każda osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

  

§ 3. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

 

§ 4. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni może wydać potwierdzenie przyjęcia zwrotu z podaniem jego daty.

  

§ 5. Podstawowy i minimalny okres wypożyczenia wynosi 3 dni.

  

§ 6. Wypożyczający chcący przedłużyć okres wypożyczenia powyżej 3 dni musi powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię. Opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia o jeden dzień jest zgodna Cennikiem. Cena za wypożyczenie dłuższe niż 7 dni jest uzgadniana indywidualnie.

 

§ 7. Opłata za wypożyczenie gry na na czas określony w pkt. 5 regulaminu zgodna jest z Cennikiem.

 

§ 8. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

  

§ 9. Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w wypadku działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od stron, któremu nie można było zapobiec lub gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Wypożyczalni.

 

§ 10. W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny detalicznej nowej gry, wskazanej w cenniku (nie obowiązują wówczas żadne ceny promocyjne). Opłata ta może zostać uiszczona samoistnie lub zostać potrącona z kaucji (patrz: punkty 12-17). Z chwilą uiszczenia opłaty własność uszkodzonej lub zdekompletowanej gry przechodzi na Wypożyczającego.

 

§ 11. W wypadku gdy uszkodzenie i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa i uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy, nie więcej niż do wysokości ceny brutto za wypożyczoną grę. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnie.

 

§ 12. Wypożyczający ma prawo według własnego wyboru do uiszczenia opłaty wskazanej w pkt. 9 lub do uiszczenia kosztów naprawy gry wskazanych w pkt. 10 regulaminu.

 

§ 13. Kaucja za każdą grę pobierana jest z góry i wymagana przy każdym wypożyczeniu gry. Kaucję oraz płatność za wypożyczenie Wypożyczalnia przyjmuje tylko w formie gotówkowej.

  

§ 14. Kaucja jest wnoszona zgodnie z Cennikiem

 

§ 15. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu po zwróceniu gry, pomniejszona o opłatę za cały okres wypożyczenia.